Algemene voorwaarden

Voor het afdrukken van onze onderstaande algemene  voorwaarden klikt u hier.
 
Algemene Voorwaarden voor de ambtelijke en niet-ambtelijke rechtspraktijk van Gerechtsdeurwaarderskantoor Bleeker gevestigd en kantoorhoudende te Sneek aan het Oosterom 9, hierna te noemen: Bleeker.
Deze voorwaarden maken deel uit van alle door Bleeker te sluiten overeenkomsten. Andersluidende afspraken en voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Standaardvoorwaarden van opdrachtgevers, onder welke benaming dan ook gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Bleeker zijn aanvaard.

I. VOORWAARDEN NIET-AMBTELIJKE RECHTSPRAKTIJK


1. Opdrachtgevers

De hierna te vermelden werkzaamheden worden door Bleeker verricht op verzoek en/of in opdracht voor:

1.1 Tussenpersonen, waaronder worden verstaan Nederlandse advocaten en gerechtsdeurwaarders.

1.2 Adviseurs, waaronder worden verstaan opdrachtgevers die zijn rechtskundig adviseur, houder van een incassobureau, of bedrijven of instellingen met een eigen juridische afdeling.

1.3 Overige opdrachtgevers, waaronder worden verstaan opdrachtgevers die niet behoren tot de bovengenoemde.

2. Reglement niet-ambtelijke rechtspraktijk

De niet-ambtelijke rechtspraktijk omvat onder meer:

2.1 de incassowerkzaamheden, het verstrekken van (juridische) adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures enz.

2.2 het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van verzoekschriften, rol waarneming , het bijwonen van comparities, enquêtes en gerechtelijke plaatsopnemingen, alsmede alle andere daarmede verbandhoudende werkzaamheden.

2.3 werkzaamheden welke tot doel hebben de afwikkeling van een executoriale titel te verkrijgen.

3. Basisvergoeding

3.1 In alle zaken, waarin Bleeker een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in haar administratie verwerkt, is aan haar een basisvergoeding van Eur. 50,00 verschuldigd.

3.2 Alle beloningen te berekenen volgens de in deze voorwaarden voorkomende tarieven zijn verschuldigd, voor zover de som van die beloningen de basisvergoeding te boven gaat. Indien de toepassing van deze tarieven een uitkomst geeft welke lager is dan Eur. 50,00, exclusief de uitgelegde verschotten, dan kan uitsluitend de basisvergoeding van Eur. 50,00 in rekening worden gebracht. Indien de toepassing van deze tarieven een uitkomst geeft van Eur. 50,00 of hoger, dan zal de basisvergoeding niet in rekening worden gebracht.

4. Tarieven tussenpersonen

Aan Bleeker is verschuldigd voor werkzaamheden bedoeld in art. 2.2 en 2.3:

4.1 in zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de eerst dienende dag, de helft van het salaris van de gemachtigde, met een minimum van Eur. 7,50 per rolcomparitie en een maximum van Eur. 90,00.

4.2 in zaken op tegenspraak, een derde van het gemachtigde­ salaris, met een minimum van Eur. 7,50 per rolcomparitie tot een maximum van Eur. 150,00 en te vermeerderen met Eur. 75,00 per uur, voor elke verrichting terzake van het voorbereiden en bijwonen van een comparitie van partijen, een getuigenverhoor, een gerechtelijke plaatsopneming, een mondelinge toelichting en een verhoor op vraagpunten. Alsmede: a. forfaitaire portokosten ad Eur. 1,00 per rolbericht; b. faxkosten ten aanzien van het ontvangen faxbericht per pagina A4 formaat en het fotokopiëren van zodanige gefaxte pagina A4 formaat tezamen voor Eur. 0,70 per ontvangen pagina A-4, ongeacht in hoeveel exemplaren het ontvangen faxbericht (brief, rapport, conclusie of akte enz.) voor een goede en optimale rolbediening dient te worden vermenigvuldigd.

4.3 Indien uit een vonnis of een beschikking is af te leiden of op andere wijze blijkt, dat bij de vaststelling van het salaris van de gemachtigde rekening is gehouden met de boven de hoofdsom gevorderde buitengerechtelijke kosten of anderszins, is Bleeker gerechtigd in rekening te brengen de helft, respectievelijk een derde van het normaal over de kale hoofdsom toe te schatten salaris van de gemachtigde, op basis van het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven.

4.4 Indien Bleeker tevens met de afwikkeling van de hieruit voortvloeiende executoriale titels is belast, komt haar bovendien een vergoeding toe van 6% over de geïncasseerde en de opdrachtgever toekomende bedragen, met een minimum gelijk aan de basisvergoeding als bedoeld in art. 3.1, ongeacht aan wie de betalingen hebben plaatsgevonden.

4.5 De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het door de opdrachtgever en Bleeker ontvangen bedrag onder aftrek van alle andere aan Bleeker verschuldigde kosten.

4.6 Voor de afwikkeling van een executoriale titel waarin geen gelden zijn ontvangen komt Bleeker een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen salaris toe.

5. Tarieven adviseurs

5.1 Aan Bleeker is verschuldigd voor werkzaamheden, verricht voor adviseurs, mits deze zelf de zaak juridisch opzetten en behandelen, 10% van het geïncasseerde bedrag, vermeerderd met de helft, respectievelijk een derde van het toegewezen salaris van de gemachtigde, zulks met inachtneming van het vermelde onder de tarieven "tussenpersonen" in art. 4.1 t/m 4.3.

5.2 De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door de schuldenaar betaalde hoofdsommen en renten. De art. 6.3 t/m 6.6 zijn van overeenkomstige toepassing.

5.3 Het is Bleeker toegestaan - zulks ter beoordeling van Bleeker - om af te wijken van het voor adviseurs vastgestelde tarief (art. 5.1) en om aan een daarvoor in aanmerking komende adviseur het voor "tussenpersonen" vastgestelde tarief (art. 4.1 t/m 4.6) van toepassing te laten zijn.

6. Tarieven overige opdrachtgevers

6.1 Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen van de opdrachtgever.

6.2 Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de schuldenaar door Bleeker tenminste tweemaal schriftelijk aangemaand of bij exploot tot betaling is gesommeerd. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling is gevolgd of een betalingsregeling tot stand is gekomen, worden in overleg met de opdrachtgever rechtsmaatregelen genomen, behoudens met de opdrachtgever nadere en/of andersluidend gemaakte afspraken.

6.3 De incassowerkzaamheden en de (eventueel genomen) rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.4 Bleeker heeft recht het haar toekomende, overeenkomstig de bij deze voorwaarden in art. 6.7.1 vastgestelde incassotarieven ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, berekend over het bedrag van de aan haar door de opdrachtgever ter incasso gegeven vordering, indien de opdrachtgever na aanmaning door Bleeker- rechtstreeks van de schuldenaar betalingen ontvangt, de opdrachtgever buiten Bleeker om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdrachtgever de opdracht tot incasso intrekt of Bleeker ondanks ingebrekestelling zonder instructie laat.

6.5 Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

6.6 Onder geïncasseerde bedragen worden mede verstaan de -na aanmaning door Bleeker- rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen.

6.7.1 Voor werkzaamheden terzake van incassowerkzaamheden zal door Bleeker aan de opdrachtgever worden berekend voor vorderingen tot Eur. 5.000,=: 15%, zulks met een minimum van Eur. 45,00 en over het meerdere boven Eur. 5.000,=: 10%.

6.7.2 De in art. 6.7.1 vermelde tarieven gelden niet, indien overeenkomstig het rapport "Voorwerk II" een hoger tarief mag worden berekend. In dat geval wordt het tarief van het rapport "Voorwerk II" berekend.

6.7.3 De in art. 6.7.1 en 6.7.2 berekende bedragen worden verhoogd met de door Bleeker voor haar opdrachtgever betaalde verschotten.

6.8 De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door de schuldenaar betaalde hoofdsommen en renten.

6.9 In alle gevallen, waarin een vordering oninbaar blijkt, is de opdrachtgever aan Bleeker naast de in art. 3.1 bedoelde basisvergoeding- verschuldigd de door deze betaalde verschotten en bovendien een voor de verrichte werkzaamheden naar billijkheid en redelijkheid te bepalen bedrag.

6.10 Voor werkzaamheden en/of kosten, welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de opdrachtgever aan Bleeker verschuldigd de door deze betaalde verschotten en een salaris van Eur. 125,= per uur, behoudens omstandigheden, waaronder het belang van de zaak, die naar redelijkheid en billijkheid een hoger uurtarief rechtvaardigen, zulks naar het oordeel van Bleeker.

7. Voorschotten

7.1 Bleeker is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door Bleeker te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten en/of verschotten. Bij het uitblijven van de betaling van het voorschot is Bleeker gerechtigd de werkzaamheden terzake de opdracht op te schorten, dan wel het dossier te sluiten onder opgave van haar kosten als ware de opdracht tot incasso van de (gepretendeerde) vordering van de opdrachtgever tot een goed einde gebracht.

8. Omzetbelasting

8.1 Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

9. Betaling

9.1 Voldoening van al hetgeen aan Bleeker verschuldigd is, dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand gerekend vanaf de vervaldatum van de respectievelijke factuur.

9.2 Bij niet-betaling van de factuur komen de door Bleeker te maken kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Bleeker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door Bleeker verrichte werkzaamheden en/of gegeven adviezen, tenzij aan de zijde van Bleeker sprake is van opzet of grove schuld.

10.2 Bleeker is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of andere gevolgschade, tenzij de beroepsverzekeraar van Bleeker deze schade erkent en dekt.

10.3 Mocht Bleeker toch aansprakelijk worden geacht, dan is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar beroepsverzekeraar wordt uitgekeerd.

11. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

11.1 Bleeker is gerechtigd zich op niet toerekenbare tekortkoming te beroepen indien de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door buiten de wil en het toedoen van Bleeker gelegen omstandigheden.

11.2 Onder dergelijke omstandigheden worden onder meer - maar nadrukkelijk niet beperkt tot - verstaan: bijzondere weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, het uitblijven van het verrichten van diensten door derden, ziekte van (één) van de medewerkers van Bleeker, stakingen, oorlog en oorlogsgevaar.

11.3 In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Bleeker de keuze om hetzij de nakoming voor de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te doen ontbinden door de rechter, zonder dat Bleeker tot enige schadevergoeding is gehouden.

12. Wijzigingen/aanvullingen

12.1 Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden zijn voor alle partijen bindend te rekenen vanaf de dag dat deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

13. Toepasselijk recht/Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de gewone rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Bleeker, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

13.3 Bleeker is steeds bevoegd, om in afwijking van het bepaalde in art. 13.2 geschillen voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.

13.4 Deze voorwaarden zullen, op verzoek, kosteloos worden toegezonden.

II. VOORWAARDEN AMBTELIJKE RECHTSPRAKTIJK

Betreffende bepalingen, voorschriften en tarieven voor de ambtelijke rechtspraktijk van Gerechtsdeurwaarderskantoor Bleeker, gevestigd en kantoorhoudende te Sneek aan het Oosterom 9, hierna te noemen: Bleeker.

1. Ambtelijke rechtspraktijk

1.1 De ambtelijke rechtspraktijk van Bleeker omvat onder meer de werkzaamheden zoals omschreven in art. 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet van 26 januari 2001 (Stb. 2201,70) en in werking getreden op 15 juli 2001.

2. Tarieven

2.1 Behoudens het bepaalde in de art. 2.2 t/m 2.6 brengt Bleeker voor ambtshandelingen in rekening de schuldenaarstarieven, zoals vastgesteld bij Besluit van 4 juli 2001, houdende nadere regels inzake de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders en de tarieven (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders), hierna te noemen: Btag.

2.2 In aanvulling op de schuldenaarstarieven, welke aanvullende bedragen niet op de schuldenaar verhaalbaar zijn, brengt Bleeker voor na te noemen werkzaamheden en het geval van bijzondere omstandigheden, aanvullende bedragen in rekening. Het betreft hier: ambtshandelingen welke met spoed dienen te worden uitgevoerd, ambtshandelingen op ongebruikelijke dagen en uren en arbeidsintensieve ambtshandelingen.

2.2.1 Er is sprake van een ambtshandeling welke met spoed dient te worden verricht indien de ambtshandeling op de dag van opdrachtverstrekking dient te worden uitgevoerd. Alsdan wordt het volgens het Btag toepasselijke schuldenaarstarief verhoogd met 50%.

2.2.2 Indien de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verlangt op ongebruikelijke uren of dagen, dan wordt het volgens het Btag toepasselijke schuldenaarstarief verhoogd met 50%, waarbij tevens een uurtarief van Eur. 175,00 in rekening wordt gebracht. Als niet gebruikelijke uren wordt aangemerkt de tijd tussen 20.00 uur en 07.00 uur. Als niet gebruikelijke dagen worden aangemerkt alle zaterdagen en zondagen, alsmede de algemeen erkende feestdagen en daarmee gelijkgestelde dagen overeenkomstig het bepaalde in art. 3 Algemene Termijnenwet (Wet van 25 juli 1965, Stb. 314).

2.2.3 Indien sprake is van arbeidsintensieve beslagen, welke langer duren dan anderhalf uur, wordt na ommekomst van die anderhalf uur een uurtarief van Eur. 175,00 in rekening gebracht. Indien sprake is van ontruimingen die langer duren dan drie uren, wordt na ommekomst van die drie uren een uurtarief van Eur. 175,00 in rekening gebracht.

2.4 Voor ambtshandeling waarvoor het Btag geen schuldenaarstarief kent, wordt door Bleeker een uurtarief van Eur. 175,00 in rekening gebracht, waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de tarieven en ambtshandelingen in het Btag.

2.5 Ambtelijk toezicht op veilingen. Voor het houden van ambtelijk toezicht op veilingen is een tarief van ? 175,00 per uur verschuldigd. De te berekenen uren is inclusief de reistijd.

2.6 Voor per e-mail of fax aangeleverde stukken wordt van het ontvangen e-mail c.q. faxbericht per pagina A- 4 formaat en het printen c.q. fotokopiëren van zodanige pagina A4 formaat een bedrag ad Eur. 0,70 per ontvangen en te printen c.q. kopiëren pagina A4 in rekening gebracht, ongeacht in hoeveel exemplaren het ontvangen e-mail of faxbericht voor een goede en optimale ambtsuitoefening dient te worden vermenigvuldigd.

3. Voorschotten

3.1 Bleeker is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door Bleeker te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten en/of verschotten. Bij gebreke is Bleeker gerechtigd de werkzaamheden terzake de opdracht op te schorten, dan wel de zaak af te doen onder opgave van zijn kosten als ware de opdracht tot een goed einde gebracht.

4. Omzetbelasting

4.1 Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

5. Betaling

5.1 Voldoening van al hetgeen aan Bleeker verschuldigd is, dient te zijn voldaan binnen 14 na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding wordt verschuldigd van 1% per maand gerekend vanaf de vervaldatum van de respectievelijke factuur.

5.2 Bij niet-betaling van de factuur komen de door Bleeker te maken kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Bleeker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door Bleeker verrichte werkzaamheden en/of gegeven adviezen, tenzij aan de zijde van Bleeker sprake is van opzet of grove schuld.

6.2 Bleeker is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of andere gevolgschade, tenzij de beroepsverzekeraar van Bleeker deze schade erkent en dekt.

6.3 Mocht Bleeker toch aansprakelijk worden geacht, dan is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar beroepsverzekeraar wordt uitgekeerd.

7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Bleeker is gerechtigd zich op niet toerekenbare tekortkoming te beroepen indien de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door buiten de wil en het toedoen van Bleeker gelegen omstandigheden.

7.2 Onder dergelijke omstandigheden worden onder meer - maar niet beperkt tot - verstaan: bijzondere weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, het uitblijven van het verrichten van diensten door derden, ziekte van het personeel van Bleeker, stakingen, oorlog en oorlogsgevaar.

7.3 In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Bleeker de keuze om hetzij de nakoming voor de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te doen ontbinden door de rechter, zonder dat Bleeker tot enige schadevergoeding is gehouden.

8. Wijzigingen/aanvullingen

8.1 Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden zijn voor alle partijen bindend te rekenen vanaf de dag dat deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

8.2 De schuldenaarstarieven genoemd in deze voorwaarden worden jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd met een percentage gelijk aan het percentage zoals dit door de Minister, bedoeld in art. 14 Btag, wordt vastgesteld.

9. Toepasselijk recht/Geschillen

9.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de gewone rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Bleeker, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

9.3 Bleeker is steeds bevoegd, om in afwijking van het bepaalde in art. 9.2 geschillen voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.

9.4 Deze voorwaarden zullen, op verzoek, kosteloos worden toegezonden.

Bezig met laden