Incassoprocedure
Duidelijkheid werkt het beste...

Uw vordering uit handen geven

Wanneer een vordering niet wordt voldaan bestaat het wettelijke recht om deze via een externe partij te innen. De incassokosten mogen worden doorberekend aan de debiteur.

De stappen van de incassoprocedure bij Bleeker gerechtsdeurwaarders & incasso.

1> Aanmanen
Na ontvangst van de incasso-opdracht wordt uw wederpartij dezelfde dag nog per brief gesommeerd de vordering, die wordt verhoogd met de rente en incassokosten, binnen zeven dagen te betalen. Blijft de betaling uit, dan ontvangt de wederpartij nog een laatste schriftelijke sommatie. Indien mogelijk wordt uiteraard ook telefonisch contact opgenomen met de wederpartij.

2> Dagvaarden
Als de wederpartij niet heeft betaald of anderszins heeft gereageerd (bijvoorbeeld een betalingsregeling getroffen) gaan onze gerechtsdeurwaarders aan de slag. Zij stellen de dagvaarding* op, die door een deurwaarder naar het adres van de wederpartij wordt gebracht. Indien deze geen verweer voert zal deze door de rechter bij verstek worden veroordeeld. Wordt er echter wel verweer gevoerd door de wederpartij, dan staan wij u bij in de procedure. Uiteindelijk zal de rechter uitspraak doen.
* Wij zijn op grond van onze beroepsregels verplicht u een voorschot te vragen voor de te maken kosten van griffierecht en de kosten van de dagvaarding.

3> Betekenen van het vonnis
Het vonnis waarbij uw vordering is toegewezen, wordt door de deurwaarder naar de wederpartij gebracht; dit wordt betekenen genoemd. Daarbij wordt ook bevel gedaan om binnen twee dagen te betalen. Als de wederpartij dan nog niet betaalt, worden de verhaalsmogelijkheden, bijvoorbeeld beslagleggen, onderzocht.

4> Beslagleggen
Als de wederpartij de laatste kans om te betalen niet heeft benut wordt het vonnis ten uitvoer gelegd. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op inkomen, uitkeringen, de eigen woning of andere bezittingen van de wederpartij.

Kosten
In principe worden alle kosten van een incassoprocedure verhaald op de wederpartij. Op voorhand is echter nooit exact in te schatten welk kostenrisico er voor u aan verbonden is. Wij informeren onze cliënten hier zo duidelijk mogelijk over. Echter, in situaties waarbij uiteindelijk blijkt dat de verhaalsmogelijkheden aan de zijde van de wederpartij ontbreken of in het geval dat deze wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) dan wel een faillissement wordt uitgesproken ontkomen wij er niet aan om u voor de gemaakte kosten een rekening te sturen.

Corona maatregelen

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het Corona Virus (covid-19) hebben wij onze werkzaamheden aangepast.

Een deel van onze medewerkers werkt inmiddels thuis via een beveiligde verbinding. De continuïteit van onze werkzaamheden is daarmee verzekerd. De bezetting op ons kantoor zal dus minimaal zijn.

Wij zijn op de gebruikelijke wijze per telefoon en email bereikbaar. Afspraken vinden de komende tijd uitsluitend telefonisch plaats. Wilt u betalen, dan kan dat via onze webite: https://www.bleeker-incasso.nl/schuld/direct-betalen.

Onze ambtelijke werkzaamheden zullen wij op de gebruikelijke wijze blijven uitvoeren, tenzij overheidsmaatregelen anders voorschrijven. Wel houden onze deurwaarders zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM en zo nodig worden de exploten in een ambtelijke envelop achtergelaten zonder contact te maken met de geadresseerde of diens huisgenoten.

Bezig met laden